Visie

Cliënten van TVZ hebben toegang tot een goede, veilige en doelmatige zorg op basis van bewezen verleende zorg. Daarbij heeft elk cliënt recht op privacy, zelfbeschikking en betrokken benadering.

De organisatie is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. De ondernemings-principes van de organisatie zijn: klantgericht, integer, maatschappelijk betrokken. Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving.

TVZ heeft zich gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg. Daarbij zijn alle allochtone en autochtone zorgvragers welkom. Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens. Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige hulpverlening. De medewerkers spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond.

Kwaliteitskenmerken

De zorgorganisatie definieert haar visie op/beleid voor kwaliteit en stelt kwaliteitskenmerken vast voor de eigen context/situatie

 1. Geschikte, correcte zorg
 2. Beschikbaarheid
 3. Continuïteit van zorg
 4. Doeltreffendheid
 5. Doelmatigheid
 6. Gelijkwaardigheid
 7. Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 8. Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
 9. Betrokkenheid van de zorgontvanger
 10. Cliëntveiligheid
 11. Tijdigheid/toegankelijkheid

Wettelijke kaders:

TVZ volgt onderstaande beschreven wettelijke kaders en houd zich aan gemaakte afspraken en richtlijnen.

Wettelijke  kaders
onderneming       
 • Handelsregisterwet
 • Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 • Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
Wettelijke  kaders
kwaliteit
 • Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en Veiligheid
 • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG)
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
Wettelijk kaders
 cliënten 
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ)
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens(AVG)
 • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)
 • Wet Zorg en Dwang (cliënten met dementie)
 • Wet Meldcode mishandeling kinderen/ ouderen en mishandeling op zich.
Wettelijke  kaders
personeel
 • Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
 • Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
 • VOG
Wettelijke  kaders
financiering
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Zorgverzekeringswet (ZvW)