De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil de privacy van burgers beschermen door regels te stellen aan de verwerking van persoonsgegevens. De AVG vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De andere wetgeving die regels bevatten over de verwerking van persoonsgegevens- zoals de Wgbo, de Wkkgz, de Wmo en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg- blijven naast de AVG bestaan.

De wet geldt voor iedere bedrijf binnen Europa en is daarom ook heel breed opgezet.

De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt.

Volgende wetten blijven geldig.

·         Wet op de geneeskundige behandelingsoverkomst (WGBO)

·         Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

·         Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg(Wet BIG)

·         Zorgverzekeringswet (Zvw)

·         Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)

·         Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens 

 

Privacyverklaring

Door de uitgifte van onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij onze privacy verantwoordelijkheid nemen en wat cliënten en medewerkers van ons mogen verwachten. Er worden bijzondere privacygevoelige gegevens verwerkt en daarom is het belangrijk dat men erop kunt vertrouwen dat hun gegevens bij TVZ in goede handen zijn.

In de privacy verklaringen geven wij aan hoe we omgaan met privacy gevoelige gegevens (zie bijlage 1 en 2). De privacyverklaring is zodanig geformuleerd dat zij voldoen aan de volgende eisen:

  • beknopt
  • transparant
  • begrijpelijk
  • toegankelijk

Bij vragen, opmerkingen of klachten kunnen cliënten en medewerkers gerust contact opnemen met de administratie van TVZ. De contactgegevens zijn opgenomen in de privacy verklaringen.